DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TUÝ

Mã môn học: CĐ...
Loại môn học: Tự chọn .
Chuyên ngành:
+ Số tiết lí thuyết: 22
+ Số tiết bài tập/thực hành: 8
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
-Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
-Địa chỉ liên hệ: Khoa Tự nhiên Trường CĐSP Thái Nguyên
-Điện thoại: 0988834528Email: anhtuyet.cdsptn@gmail.com
-Các hướng nghiên cứu chính:
2. Thông tin chung về môn học
2.1. Tên môn học (Tiếng Việt): DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TUÝ
2.2. Tên môn học (Tiếng Anh):Population,Environment,AIDS, Drugs.
2.3. Môn học tiên quyết: Sau khi học xong các môn học của khoa.
3. Mục tiêu môn học:
- Mục tiêu kiến thức:
1)Trang bị các kiến thức cơ bản về dân số, môi trường, AIDS, ma tuý cho sinh viên hệ CĐSP.
2)Trang bị cho sinh viên phương pháp tiếp cận giáo dục các vấn đề về dân số, môi trường, AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường CĐSP và trường THCS.
- Mục tiêu kỹ năng:
1)Rèn luyện kỹ năng quan sát, thu thập, phân tích thông tin các vấn đề về dân số, môi trường, AIDS, ma tuý.
2)Rèn luyện kỹ năng phân tích, xác định nội dung và phương pháp tích hợp GDMT trong dạy học bộ môn.
3)Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài giảng theo h­ướng tích hợp các nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS, ma tuý trong dạy học bộ môn ở trường THCS.
- Mục tiêu thái độ:
1)Có thái độ và hành vi đúng đắn trước những vấn đề liên quan đến dân số, môi trường, AIDS, ma tuý.
2)Có ý thức tham gia đầy đủ các buổi lên lớp, seminar…
3)Có ý thức thường xuyên vận dụng những kiến thức đã học để tích hợp, kết hợp, hay liên hệ với các nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS, ma tuý trong dạy học các môn học ở trường THCS.
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Học phần này đư­ợc biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm, các giáo viên trường THCS những kiến thức cơ bản về dân số, môi trường, AIDS và ma tuý. Từ đó, xác định các nội dung có thể tích hợp các mặt giáo dục dân số, môi trường, AIDS và ma tuý trong dạy học các môn học ở trường THCS.
Trên cơ sở đó, học viên sẽ đư­ợc tìm hiểu cơ sở lý luận về ph­ương thức tích hợp ở các mức độ khác nhau (tích hợp, kết hợp, liên hệ) giữa kiến thức môn học với nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS và ma tuý trong dạy học các môn học ở trường THCS, nhằm vừa nâng cao chất l­ượng dạy - học bộ môn, vừa tích hợp các mặt giáo dục dân số, môi trường, AIDS và ma tuý có hiệu quả.
Sản phẩm cuối cùng học viên phải đạt là chỉ ra được những nội dung cụ thể trong môn học do mình phụ trách có thể tích hợp các mặt giáo dục dân số, môi trường, AIDS và ma tuý và thiết kế được các giáo án theo h­ướng tích hợp các nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS, ma tuý trong dạy học bộ môn ở trường THCS.
5. Cấu trúc nội dung môn học:
Nội dung môn học gồm 3 phần:
- PHẦN I: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TÚY (18 tiết)
+ Chương 1: Dân số (5 tiết)
+ Chương 2: Môi trường (5 tiết)
+ Chương 3: Phòng chống HIV/AIDS (2 tiết)
+ Chương 4: Phòng chống ma túy (2 tiết)
+ Thực hành: Sưu tầm các tư liệu phục vụ các nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS, ma tuý trong dạy học bộ môn ở trường THCS (4 tiết)
- PHẦN II: TÍCH HỢP GIÁO DỤC DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TUÝ TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS (12 tiết).
+ Chương 1: Tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS (4 tiết)
+ Chương 2: Mục tiêu, nội dung giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS (2 tiết)
+ Chương 3. Các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khoá trong giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý. (2 tiết)
+ Thực hành: Soạn giáo án tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS (4 tiết)
- PHẦN III: TƯ LIỆU HỖ TRỢ CHO GIÁO TRÌNH
      • Cấu trúc chung của các chương:
A. Mục tiêu.
B. Nội dung.
C. Tài liệu tham khảo.
D. Các hoạt động dạy - học.
E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.
6. Nội dung chi tiết môn học:
PHẦN I
CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN
VỀ DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TÚY
Chương 1
Dân số (5 tiết)
A. Mục tiêu
1. Kiến thức
-Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân số học, thực trạng, tình hình phát triển dân số trên thế giới, ở Việt Nam; nguyên nhân và hậu quả của sự gia tăng dân số.
-Phân tích được tính quy luật về sự phát triển dân số với các vấn đề về môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
-Giải thích được những vấn đề cơ bản trong chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình của nước ta.
2. Kỹ năng
-Rèn kỹ năng quan sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến các vấn đề dân số.
-Có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc giáo dục dân số cho học sinh.
3. Thái độ
-Có thái độ và hành vi đúng đắn trước những vấn đề về dân số.
-Tích cực, tự giác tuyên truyền vận động gia đình, cộng đồng nhận thức đúng về dân số và chính sách dân số của Nhà nước.
B. Nội dung
1.1. Dân số học
-Định nghĩa dân số học
-Các yếu tố cấu thành dân số
-Kết cấu dân số
-Các công thức tính trong nghiên cứu dân số học
1.2. Cấu trúc dân số
-Thành phần tuổi, tỷ lệsinh - tử, tỷ lệ mắn đẻ và tỷ lệ giới tính
-Sự phân bố và sự di chuyển dân cư
1.3. Sự gia tăng dân số thế giới từ 1930 đến nay
1.5. Sự gia tăng dân số ở Việt Nam
1.6. Ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đến tài nguyên, môi trường và chất lượng cuộc sống
1.7. Chính sách dân số của Nhà Nước ta.
C. Tài liệu tham khảo.
1.Một số vấn đề cơ bản về Giáo dục dân số. Dự án VIE/94/P0I- Hà nội năm 1995
2.Nguyễn Văn Hồng (2009), Con người - môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật.
3.Dương Tiến Sỹ (2001), Bài giảng chuyên đề đào tạo thạc sĩ ”Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp”.
4.Lê Thông (chủ biên) (1998), Dân số, môi trường, tài nguyên, NXB Giáo dục.
5.Lê Văn Trưởng – Nguyễn Kim Tiến (2006), Giáo dục môi trường, NXB Giáo dục.
6.Mai Đình Yên ( 1997), Môi trường và con người. NXB Giáo dục .
D. Các hoạt động dạy học
E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.

Chương 2
Môi trường (5 tiết)
A. Mục tiêu
1.Kiến thức
-Trình bày được các kiến thức cơ bản về môi trường và hiện trạng tài nguyên thiên nhiên.
-Giải thích được những tác động của con người lên môi trường và bảo vệ môi trường phát triển bền vững.
2.Kỹ năng
-Rèn kỹ năng quan sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến các vấn đề môi trường.
-Có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc giáo dục môi trường cho học sinh.
3.Thái độ:
-Có nhận thức đúng đắn về môi trường, từ đó có thái độ trân trọng, bảo vệ giữ gìn môi trường.
-Tích cực, tự giác tuyên truyền vận động gia đình và cộng đồng nhận thức đúng về môi trường và bảo vệ môi trường.
B. Nội dung:
2.1. Sinh thái quyển và các môi trường sống chính
-Sinh quyển và sinh thái quyển
-Các môi trường sống chính
+ Hệ sinh thái trên cạn
+ Hệ sinh thái nước mặn
+ Hệ sinh thái nước ngọt
2.2. Tài nguyên thiên nhiên
-Tài nguyên tái sinh:
+ Tài nguyên đất
+ Tài nguyên rừng
+ Tài nguyên đa dạng sinh học
+ Tài nguyên biển và ven biển
+ Tài nguyên nước
-Tài nguyên không tái sinh:
+ Tài nguyên khoáng sản
+ Tài nguyên năng lượng
3.3. Ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường:
-Ô nhiễm nước và bảo vệ môi trường nước
-Ô nhiễm đất và bảo vệ môi trường đất
-Ô nhiễm không khí và bảo vệ khí quyển
-Quản lý và vảo vệ tài nguyên rừng
-Bảo vệ môi trường biển và ven biển
-Đấu tranh chống các sinh vật gây hại cho con người
-Kiểm soát dân số
C. Tài liệu tham khảo.
1.Trần Kiên (chủ biên), Hòang Đức Nhuận, Mai Sỹ Tuấn (1999), Sinh thái học và môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2.Dương Tiến Sỹ (1999), Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh thái học lớp 11 Trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục.
3.Dương Tiến Sỹ (2001), Bài giảng chuyên đề đào tạo thạc sĩ ”Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp”.
4.Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn (2008), Sinh học 12, NXB Giáo dục, Hà Nội
5.Nguyễn Văn Hồng (2009), Con người - môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật.
6.Lê Thông (chủ biên) (1998), Dân số, môi trường, tài nguyên, NXB Giáo dục.
7.Lê Văn Trưởng – Nguyễn Kim Tiến (2006), Giáo dục môi trường, NXB Giáo dục.
8.Bộ Giáo dục và đào tạo, Thiết kế mẫu một số mô- đun giáo dục môi trường ở trường phổ thông, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP ) và DANIA, Hà nội năm 2001
9.Nguyễn Quang Vinh, Vũ Đức Lưu, Nguyễn Minh Công, Mai Sỹ Tuấn (2005), Sinh học 9, NXB Giáo dục, Hà Nội
10. Mai Đình Yên ( 1997), Môi trường và con người. NXB Giáo dục .
D. Các hoạt động dạy học
E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.

Chương 3
Phòng chống HIV/AIDS (2 tiết)
A. Mục tiêu
1. Kiến thức
-Trình bày đ­ược khái niệm, nguyên nhân, tác hại của bệnh AIDS
-Nêu đ­ược cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS
2. Kỹ năng
-Giải thích được hậu quả và cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS
-Thực hiện đ­ược các biện pháp phòng tránh nhiễm HIV/AIDS
3. Thái độ
-Có nhận thức đúng đắn về HIV/AIDS từ đó thực hiện lối sống lành mạnh và tránh thái độ kỳ thị ngư­ời nhiễm HIV/AIDS.
-Tích cực tuyên truyền vận động gia đình, cộng đồng nhận thức đúng về HIV/AIDS
B. Nội dung
3.1. AIDS
3.1.1. Đại dịch AIDS
3.1.2. Định nghĩa, tác nhân gây và biểu hiện của AIDS
3.2. Các con đường lây truyền, cách phòng chống lây nhiễm và khả năng điều trị HIV/ AIDS
3.3. Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới và Việt Nam
C. Tài liệu tham khảo.
1.Reuben Granich, M.D., M.P.H. Jonathan Mermin, M.D., M.P.H, HIV sức khoẻ & cộng đồng của bạn, Nxb Y học, Hà Nội 2004.
2.Lê Huy Chính (2007) Vi sinh vật y học, NXB Y học.
3.Hỏi đáp về HIV/ AIDS (1997- Uỷ ban phòng chống AIDS tỉnh Thái Nguyên
D. Các hoạt động dạy học
E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.

Chương 4
Phòng chống ma túy (2 tiết)
A. Mục tiêu
1. Kiến thức
-Trình bày đ­­ược những kiến thức cơ bản về Ma tuý, thực trạng tệ nạn ma tuý trên thế giới, ở Việt Nam và ở địa phương; hậu quả của việc nghiện ma tuý đến bản thân, đến sự phát triển kinh tế – xã hội, đến chất lượng cuộc sống của con ngư­ời.
-Giải thích đư­­ợc nguyên nhân gây nghiện, cách cai nghiện ma tuý, cách phòng tránh ma tuý .
2. Kỹ năng
-Quan sát, thu thập thông tin liên quan, phân tích, so sánh rút ra kết luận.
-Có kỹ năng phân biệt các loại ma tuý, kỹ năng phòng tránh nghiện ma tuý.
-Vận dụng những kiến thức đã học vào việc dạy học ở trư­­ờng phổ thông và thực tiễn cuộc sống .
3. Thái độ
-Có thái độ và hành vi đúng đắn tr­­ước những vấn đề liên quan đến Ma tuý.
-Sẵn sàng, tích cực tuyên truyền cho gia đình, người thân, học sinh nhận thức đúng về các vấn đề liên quan đến ma tuý.
B. Nội dung
4.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại ma tuý
4.2. Các phương thức sử dụng, tác hại của việc lạm dụng ma tuý, nguyên nhân gây nghiện và các phương pháp cai nghiện ma tuý
4.3. Tình hình tệ nạn ma tuý trên thế giới và Việt Nam
4.4. Một số chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kiểm soát ma tuý.
C. Tài liệu tham khảo
1.Nguyễn Trí (1998), Giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý trong trường Sư phạm đào tạo giáo viên trung học cơ sở, NXB Hà Nội.
2.Bộ Giáo dục & Đào tạo (1998), Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý, NXB Giáo dục.
3.Bộ Giáo dục & Đào tạo (2005), Một số văn bản thi hành luật phòng chống ma tuý trong trường học, NXB Hà Nội.
4.www.ykhoanet.com/xahoi/ytecongcong/30_084.htm
D. Các hoạt động dạy học
E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên

PHẦN II
TÍCH HỢP GIÁO DỤC DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TUÝ TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (12 tiết)
Chương 1
Tích hợp giáo dục dân số, môi trường,
phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS (4 tiết)
A. Mục tiêu
1. Kiến thức:
-Hiểu được khái niệm tích hợp và dạy học tích hợp.
-Trình bày được các phương thức, nguyên tắc và mức độ tích hợp trong dạy học các môn học
-Nêu được phương pháp xác định kiến thức giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong các nội dung môn học
-Trình bày được các bước chuẩn bị bài học tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý
2. Kỹ năng:
-Có kỹ năng vận dụng các phương thức, nguyên tắc và mức độ tích hợp trong dạy học các môn học
-Có kỹ năng xác định kiến thức giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong nội dung môn học
-Có kỹ năng chuẩn bị bài học tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý
3. Thái độ:
-Thường xuyên có ý thức tích hợp giáo dục giáo dục dân số, môi trường, AIDS, ma túy trong dạy học ở trường THCS.
B. Nội dung:
1.1. Thế nào là dạy học tích hợp
1.2. Các phương thức và nguyên tắc tích hợp trong dạy học các môn học
1.3. Các mức độ tích hợp kiến thức giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.
1.4. Các nguyên tắc đưa kiến thức giáo dục giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý vào nội dung môn học
1.5. Cách xác định kiến thức giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong nội dung môn học
1.6. Các bước chuẩn bị bài học tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý
C. Tài liệu tham khảo.
1.Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý, NXB Giáo dục 1998.
2.Bộ Giáo dục và đào tạo, Thiết kế mẫu một số mô- đun giáo dục môi trường ở trường phổ thông, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và DANIA, Hà nội năm 2001
3.Một số vấn đề cơ bản về Giáo dục dân số. Dự án VIE/94/P0I- Hà nội năm 1995
4.Dương Tiến Sỹ (1999), Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh thái học lớp 11 Trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục.
5.Dương Tiến Sỹ (2001), Bài giảng chuyên đề đào tạo thạc sĩ ”Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp”.
6.Dương Tiến Sỹ (2001), Giảng dạy tích hợp các khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tạp chí giáo dục, Số 9/ 2001, trang 27-29
7.Dương Tiến Sỹ (2002), Phương thức và nguyên tắc tích hợp các môn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.Tạp chí giáo dục, Số 26/ 2002, trang 21 – 22
8.Dương Tiến Sỹ, Tạ Thị Thảo (2003), Tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản trong dạy - học sinh học 8 ( cơ thể người ) ở trường trung học cơ sở. Tạp chí giáo dục, Số 63/ 2003, trang 42-43
9.Dương Tiến Sỹ (2007). Đề tài cấp Bộ B2006 - 17 - 17 “Giáo dục môi trường qua dạy - học môn Sinh học lớp 6 trường THCS”.
10. Dương Tiến Sỹ, Nguyễn Kỳ Loan (2007), Bước đầu xác định phương pháp giáo dục môi trường qua dạy - học sinh học lớp 6 ở trường THCS. Tạp chí giáo dục, Số 160 kỳ 1-4/2007, trang 37-38
11. Dương Tiến Sỹ, Nguyễn Kỳ Loan (2007), Phương pháp tích hợp giáo dục môi trường qua dạy – học sinh học 6 ở trường THCS. Tạp chí giáo dục, Số 170 kỳ 2-8/2007, trang 40, 41, 43
12. Dương Tiến Sỹ (2007), Sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy – học bài Quang hợp sinh học 6 ở trường THCS. Tạp chí giáo dục, Số 172 kỳ 2-9/2007, trang 32, 33, 34
13. Reuben Granich, M.D., M.P.H. Jonathan Mermin, M.D., M.P.H, HIV sức khoẻ & cộng đồng của bạn, Nxb Y học, Hà Nội 2004.
14. Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2008), “Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục (số 200), tr. 39,51,52.
D. Các hoạt động dạy học.
E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.
Chương 2
Mục tiêu, nội dung giáo dục dân số, môi trường,
phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS (2 tiết)
A. Mục tiêu
1. Kiến thức:
-Trình bày được mục tiêu cần đạt của giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.
-Trình bày được các nội dung cơ bản về giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.
2. Kỹ năng:
-Có kỹ năng xác định mục tiêu tích hợp giáo dục các vấn đề dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.
-Có kỹ năng xác định và tích hợp các nội dung cơ bản về giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.
3. Thái độ:
-Luôn có ý thức tích hợp các nội dung cơ bản về giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.
B. Nội dung:
1.1. Sự cần thiết phải tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.
1.2. Mục tiêu của giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý
1.3. Nội dung cơ bản về giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý
C. Tài liệu tham khảo.
1.Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý, NXB Giáo dục 1998.
2.Bộ Giáo dục và đào tạo, Thiết kế mẫu một số mô- đun giáo dục môi trường ở trường phổ thông, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và DANIA, Hà nội năm 2001
3.Một số vấn đề cơ bản về Giáo dục dân số. Dự án VIE/94/P0I- Hà nội năm 1995
4.Dương Tiến Sỹ (1999), Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh thái học lớp 11 Trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục.
5.Dương Tiến Sỹ (2001), Bài giảng chuyên đề đào tạo thạc sĩ ”Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp”.
6.Reuben Granich, M.D., M.P.H. Jonathan Mermin, M.D., M.P.H, HIV sức khoẻ & cộng đồng của bạn, Nxb Y học, Hà Nội 2004.
7.Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2008), “Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục (số 200), tr. 39,51,52.
D. Các hoạt động dạy học.
E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.
Chương 3
Các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khoá
trong giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý (2 tiết)
A. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nêu được mục đích, nội dung và các hình thức tổ chức các hoạt động ngoại khoá về giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý
2. Kỹ năng:
-Có kỹ năng vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức các hoạt động ngoại khoá trong việc giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý cho học sinh ở trường THCS.
3. Thái độ:
-Luôn có ý thức gắn các nội dung giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý với tình hình thực tiễn ở địa phương trong việc tuyên truyền và giáo dục các vấn đề trên ở cộng đồng, gia đình và xã hội.
B. Nội dung:
3.1. Mục đích của các hoạt động ngoại khoá
3.2. Nội dung các hoạt động ngoại khoá các vấn đề dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý.
3.3. Các hình thức hoạt động ngoại khoá
-Nói chuyện về dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý
-Tổ chức các hoạt động thu thập tư liệu về dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý ở địa phương
-Tìm hiểu thực trạng về các vấn đề dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý ở địa phương
-Tổ chức các buổi tham quan thực tế.
C. Tài liệu tham khảo.
1.Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý, NXB Giáo dục 1998.
2.Bộ Giáo dục và đào tạo, Thiết kế mẫu một số mô- đun giáo dục môi trường ở trường phổ thông, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và DANIA, Hà nội năm 2001
3.Một số vấn đề cơ bản về Giáo dục dân số. Dự án VIE/94/P0I- Hà nội năm 1995
4.Dương Tiến Sỹ (1999), Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh thái học lớp 11 Trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục.
5.Dương Tiến Sỹ (2001), Bài giảng chuyên đề đào tạo thạc sĩ ”Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp”.
6.Reuben Granich, M.D., M.P.H. Jonathan Mermin, M.D., M.P.H, HIV sức khoẻ & cộng đồng của bạn, Nxb Y học, Hà Nội 2004.
7.Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2008), “Tích hợp giáo dục hướng trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục (số 200), tr. 39,51,52.
D. Các hoạt động dạy học.
E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên
PHẦN III
TƯ LIỆU HỖ TRỢ CHO GIÁO TRÌNH

Tư­ liệu gồm 4 loại:**
TT
Tư liệu
Số lượng
1
Ảnh, câu chuyện về DS, MT, AIDS, Ma tuý:
30 - 50
2
Ảnh động, phim về DS, MT, AIDS, Ma tuý
4 - 16
3
Giáo án tích hợp các vấn đề DS, MT, AIDS, Ma tuý
4 -16
4
Trò chơi tích hợp các vấn đề DS, MT, AIDS, Ma tuý
4 -16
7. Hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học:
7.1.Điểm đánh giá bộ phận
- 01 điểm kiểm tra giữa học phần và 01 điểm đánh giá chuyên cần và thái độ học tập
- Hình thức kiểm tra giữa học phần: kiểm tra viết hoặc vấn đáp hoặc tiểu luận, báo cáo
- Điểm: Từ 0 đến 10.
- Tỉ trọng: 50%
7.2. Thi hết môn:
- Hình thức: Tự luận hoặc vấn đáp
- Thời gian thi: 60 phút( nếu là tự luận).
- Điều kiện dự thi hết môn: Đủ số lượng bài kiểm tra theo quy định.
- Điểm: Từ 0 đến 10.
- Tỉ trọng: 50%